ชมรมผู้ตัดสินเทนนิสประเทศไทย


WELCOME TO TOYOTA MASTER 2015 ยินดีต้อนรับนักกีฬาทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันเทนนิสโตโยต้า ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2015 รอบมาสเตอร์่ประจำปี2558

สถานภาพรายชื่อนักกีฬารอบมาสเตอร์

ชายเดี่ยว 8 ปี

1.เพียว รอดเหลือ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

2.รอวี ดำลี (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

3.เรวัฒน์ ปารีศรี (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

4.ปราณบิดร บัวอินทร์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

5.เปน จารุศร (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

ุ6.คุณานันท์ พันธราธร (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

7.ภัทรนันท์ เศรษฐภักดี (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

8.ธนวัฒน์ เบญจศิริ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

9.ทัดพงษ์ กมลปัญญากร (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

10.ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

11.ณัฐพนช์ เถามณี (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

12.วชิรวิทย์ สิงหการ (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

ชายเดี่ยว 10 ปี

1.ชนุตร์ ชูหาญ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

2.ณชพล ณัฐประเสริฐ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

3.สรวิชญ์ รอดน้อย (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

4.สิรวิชญ์ อำภามณี (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

5.สกาย ถาวรไชยโสภณ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

6.KAZUYUKI OHYA (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว Confirm

7.รชตะ ธรรมเจริญสถิต (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

8.อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

9.ณภัทร ฮวดเจริญ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

 10.ณัฐกิตติ์ ธีรโชติจิรานนท์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

11.ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

12.อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

13.พงศธร ขันติกิจ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

14.พสธร ศรีร่มโพธิ์ทอง (ภาคอีสาน) ถอนตัว

15.พลกฤษฎิ์ แซ่อึ้ง (ภาคอีสาน) ถอนตัว

16.ธีรวัฒน์ ขันติวีรวัฒน์ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

17.ทินภัทร เทียนธวัช (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

18.ชนัตถ์ หนูคง (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว 

19.อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

20.ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

ชายเดี่ยว 12 ปี

1.คณิศร จันทร์เจริญ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว  

2.พชร ใจน้อย (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

3.ชยนนท์ รอดน้อย (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

4.ณัฐนันทน์ คุ้มสุข (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

5.ทรงฤทธิ์ เดวิด (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

6.ชิษณุพงศ์ โภคินเศรษฐศิริ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

7.ธาม โรจนสุนทร (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

8.กานต์ดนัย แก้วงาม (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

9.DAMIAN CRADDOCK (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว Confirm

10.แทนตะวัน แมคจิโอริ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

11.กฤติน แอบเอี่ยม (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

12.EISHIN NAKAJIMA (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว Confirm

13.PHATHIKONE KANYAPHAN (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

14.ณชัยนันท์ แอนเดอร์สัน (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

15.คมชล ทวยนันท์ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

 16.จุลวัฒน์ สินศิริ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว 

17.จีรุฒม์ ตระกูลเมฆี (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

18.สิรวิชญ์ พวงจันทน์แดง (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

19.วิธวินท์ สิงหการ (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

20.สกลวรรธน์ ไตรสัตยา (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

ชายเดี่ยว 14 ปี

1.กันตินันท์ สูตินันท์โอภาส (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

2.ปัณณธร ปัญญา (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

3.รฐนนท์ ตั้งธนศฤงคาร (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

4.ชญานนท์ ทองพันธ์ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

5.ณัฐนนท์ เบญจศิริ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

6.กสิน เจริญธนา (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

7.พีระภัทร เด็ดทองหลาง (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

8.ปรัชญา ใบบ้ง (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว 

9.MASHU FURUTA (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว Confirm

10.สารัฐ อนิวรรตน์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

11.จักรภัทร พันธุ์รัศมีทอง (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

12.คุณากร สวัสดิ์ชัย (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

13.ภูวเนตร แจ้งคำ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

14.วิญญู อัศวเรืองชัย (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

15.เจ้าซัน เศรษฐดาวิทย์ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

16.ธนาธิป วรรณโพธิ์ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

17.ภูมิ ปิยะปานันท์ (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

18.นรชน บุญทวี (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

19.วชิรพล พรหมาลิขิต (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

20.

ชายเดี่ยว 1ุ6 ปี

1.วรเมธ พลดี (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

2.ณัชพงษ์ นวลงาม (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

3.เอกณัฎฐ สุวรรณพงษ์ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

4.พัฒนชัย เดชเพชร (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

5.นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

6.ธนนนท์ ไตรสุธา (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

7.บริบูรณ์ สวัสดิ์มงคล (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

8.รัฐนันท์ จงวิลาสลักษณ์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

9.ธีรพัฒน์ ตาทิพย์ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

10.วัฒนชัย หลวงแก้ว (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

11.นวพรรษ วิชาโคตร (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

12.จิรเมธ ทวยนันท์ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

13.มุ่งมั่น โอมอารักษ์ (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

14.เซเวอรีน สเปียส (ภาคใต้) ถอนตัว

15.สิริณัฐกร เถามณี (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

16.กันติพัส เฉลิมสินสุวรรณ (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

ชายเดี่ยว 1ุ8 ปี

1.สิปาณัสม์ จรัณยานนท์ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

2.ภัทรพงษ์ เดชเพชร (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

3.อภิวัฒน์ โคตรเทียม (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

4.ศรัณพัชร์ เชาวนะ (ภาคเหนือ)

5.เตชสิทธิ์ แก้วปาน (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

6.มารุต เกล้ากลาง (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

7.ชวิน มูฮัมหมัด (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

8.ณัฐพัฒน์ ขุนทอง (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

9.ณัฐดนัย ไพรวัลย์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

10.ฟ้า ศิริวิโรจน์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

11.วสันต์ วิชายา (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

12.ณพวิทย์ พินิจทรัพย์สิน (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

13.โรจนัสภ์ อนันตริยะทรัพย์ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

14.กันตภณ วิชาโคตร (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

15.ณัฐดนัย ละม้ายไทย (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

16.พิธิวัฒน์ พินิจนอก (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

17.ทรงเกียรติ โสภณ (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

หญิงเดี่ยว 10 ปี

1.ฌัชชา กล่อมกมล (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว 

2.ชุติกาญจน์ จันทร์เจริญ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

3.มัชฌิม มาลยาภรณ์ (ภาคเหนือ)

4.ญาณิศา ทับจีบ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

5.กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

6.มาหยา บุญญาอรุณเนตร (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

7.ณัฐกาญจน์ โสภัย (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

8.อาลิซา แบรอฮีม (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

9.ศตพร หนุนทอง (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

10.KAILI TESO (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

11.พิมพ์มาดา ลิม (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

12.ศานตมล รังสิพราหมณกุล (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

13.อัจฉราพร วรรณโพธิ์ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

14.ALIYA VONGDALA (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

15.วิชญาพร เหล่าสมบัติ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

16.ปิยพัชร์ เวชอัศดร (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

17.โยษิตา ศรีพร (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

18.วันใส กสิกรรมไพบูลย์ (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

19.สลาลี สีจง (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

20.พันฑิรา พฤกษ์วังขาว (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

หญิงเดี่ยว 12 ปี

1.วิภาพร กลิ่นขำ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

2.เจียระไน ลิ้มประเสริฐ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

3.วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

4.มณิสรา ทับจีบ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

5.รสิตา กูลหนองแดง (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

6.ธมนพรรณ จงเลิศตระกูล (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

7.นิชานัน สาครรัตน์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

8.ญาณิน เจริญธนา (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

9.ดลพร ทองสุข (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

10.สิปปาจรีย์ ชัฎอนันต์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

11.ณิชนันท์ ศรีชุ่ม (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

12.นันท์ธีรา รุ่งเรืองโรจน์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

13.ปิยธิดา รังแก้ว (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

14.นิชาภา พลขันธ์ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

15.กัญญาณัฐ สุดสะอาด (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว 

16.อริสรา ทองดี (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว 

17.กัญญธมล ยอดสนิท (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

18.ลัลนา ธาราฤดี (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

19.อลิสา สทุสซิก (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

20.พัชรวีร์ พฤกษ์วังขาว (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

หญิงเดี่ยว 14 ปี

1.บัณฑิตา พึ่งประภา (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

2.ชุติกาญจน์ ไชยวงศ์ (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

3.เทพญาดา เทพพา (ภาคเหนือ)

4.MAMI HAGIWARA (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว Confirm

5.ณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

6.อติกานต์ เลิศวรชัย (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

7.พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

8.ศุภาพิชญ์ เกือรัมย์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

9.ธัญพิชา นพจินดา (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

10.ธนัชชา สิงคิบุรินทร์  (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

11.กชกร เคลื่อนสูงเนิน (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

12.พรนัชชา ก่อทรัพย์ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

13.อริสรา เวชอัศดร (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

14.สิรีธร ปินตารักษ์ (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

15.วริศรา มุยสุข (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว

16.ภัทรวดี อธิษฐ์โภคิน (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

17.ธัญรดา โทธรัตน์ (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

18.ปิ่นมุก  อ่องวิบูลย์ (ภาคใต้)

19.ทอฝัน กสิกรรมไพบูลย์ (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

หญิงเดี่ยว 18 ปี

1.วีรินทร์ ขนิษดา (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

2.จันทรรัตน์ สูตินันท์โอภาส (ภาคเหนือ) ยืนยันแล้ว

3.สิริธร ชนะพูล (ภาคเหนือ)

4.ธนัชพร ยังโหมด (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

5.ภัท วสุรัตน์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

6.ณัชชา จิตรอักษร (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

7.สิริณัฏฐ์ นิยมทรัพย์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

8.ปริษา รัชฎานนท์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

9.พิมพ์พิชชา จัตวาพรวนิช (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

10.กัญญลักษณ์ บุญยะรัตน์ (ภาคกลาง) ยืนยันแล้ว

11.อักษราภัค ธานี (ภาคกลาง)

12.รุ้ง ศิรินันทวิทยา (ภาคอีสาน)

13.สุชานันท์ รังเสนา (ภาคอีสาน) ยืนยันแล้ว 

14.พิรดา สุวรรณรักษ์ (ภาคใต้)

15.สิริกร ณ นคร (ภาคใต้) ยืนยันแล้ว

 

 

http://www.siam2web.com/administration/edit-page.asp?route=manager-page&ctype=1&cid=1882561
 
Online:  1
Visits:  594,574
Today:  102
PageView/Month:  10,282